இஸ்லாமிய நூல்கள் இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி

தமிழ் மலையாளம் இந்தி உருது ஆகிய இந்திய மொழிகள் உட்பட அரபி ஆங்கிலம், ஐரோப்பிய மொழிகள் மற்றும் உலகின் 100க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் இஸ்லாமிய நூல்கள் இலவசமாக உங்கள் இல்லம் தேடி வரும்.  பிற மொழிபேசும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பயன் பெறச் செய்யுங்கள்.
 Asalamo Alikom , dear members , I swear by Allah  I have an excellent news for you ,  I saw an email from time ago informing about Islamic society distribute free Islamic books to Muslims and non Muslims all over the world in more than 100 language, I sent to them my address and the books I need and they sent to me what I requested , I was very surprise when I found the books between my hands .

it’s very excellent books I read it and I found it very useful in Dawa , so don’t leave this offer it’s for free at all .

Please tell all your friends and send to all your groups and emails , I think it’s great and very easy way to get millions merits and help other people to know more about Islam .

Below is the message which they sent me, it includes the books list ,  just send to :


Conveying  Islamic  Message  Society

C     .      I      .       M       .      S

For  Free  Islamic  Books
We send free Islamic books in more than 100 Language for free with no charge at all all over the world  !

Assalaamualaykum Wa Rahmatullah Wa Barakaatuhu,
Please take full advantage of this opportunity !
 
A brief note about C.I.M.S
Conveying Islamic Message Society ( C.I.M.S) is a large Islamic Organization, established in 1974 and located in Alexandria, Egypt.
 
C.I.M.S try to help Non-Muslims to understand the clear meaning of Islam and its beautiful message as well as clarifying misconceptions about Islam by sending free Islamic books to any one all over the world.

C.I.M.S will support new Muslims with books in their own language.

C.I.M.S  is also sending books regularly to many Islamic organizations and callers so they can distribute Islamic books in their local area.
 

Examples of our books :
All our books follow Qur’an and Sunnah , for the most famous Scholars in Islamic world .
          
        
    
We send these books for free (with no costs at all) hoping only Allah’s reward , just send us the books you need with your address to our free orders E-mail address that is :
( you will find all our books and languages list at the end of message )
 We hope that the books will reach you within one Month or two at least Insha’Allah.
Conveying Islamic Message Society (CIMS)

P.O. Box 834 – Alexandria – Egypt

We’ll be very happy if you tell your friends and the yahoo groups you joined about our society and what it does and that it can send to any one of them free Islamic books in his/her language . Also, we’ll be very happy if you send us the addresses of your friends or your relatives who need Islamic books, so that we can send the free Islamic books to them , also
And remember after all that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:
1-” None of you [truly] believes until he loves for his brother that which he loves for himself “. It was related by al-Bukhari and Muslim.
2-” Whoever guides someone to virtue will be rewarded equivalent to him who practices that good action ” (Muslim ).
3-” If anyone calls others to follow right guidance , his reward will be equivalent to those who follow him ( in righteousness ) without their reward being diminished in any respect ……. “
       
English Books

1-Qur’an
Full Qur’an
(Under Printing)
2-Fiqh and Beliefs
 
– Principles of Islam.
– The Muslim’s Belief.
– Purification.
– Prayers
– Supererogatory prayers.
– Fasting.
-The jurisprudence of funerals in Islam
– Pilgrimage (Hajj).
3-Hadith ( Prophetic tradition )
Commentary on the Forty Hadith of Al-Nawawi
– Hisn Al-Muslim (Fortification of the Muslim through remembrance and supplication from the Qur’an and Sunnah)
4-Prophet Muhammad ( Peace and blessings be upon him )
– The Life of Prophet Muhammad (S.A.W.).
– Series of Prophecies in the Bible for the Advent of  Muhammad (Pbuh).
– Signs of Prophethood.
4-Dawa Books
– Women in Islam (versus Women in Judaeo-Christian Tradition. The Myth & The Reality).
– A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam (Islam & Modern Science).
– ( Qur’an & Modern Science) Compatible or incompatible?
Human rights in Islam
How to become a Muslim
Existence of God ( For Atheists )
– Stories of New Muslims.
– Priests Embracing Islam.
– Islam. The religion of all.
– The Concept of God in Islam.
– The Most beautiful names of Allah.
– Islamic Facts refuting the Allegations against Islam.
The True Religion of God
5-Comparative Religion
Is the Bible God’s word
– The Truth about Jesus (Pbuh).
– Jesus. Prophet or God?
– Is the Trinity Doctrine Divinely Inspired?
6-Cds
Stories of New Muslims

  Arabic Books

القرآن الكريم (مصحف الجيب كاملاً).
-زبدة التفاسير (تفسير فاتحة الكتاب وسورة البقرة من القرآن الكريم)
-زبدة التفاسير (تفسير الجزءين التاسع والعشرين والثلاثين من القرآن الكريم).
-كيف يتلى كتاب الله كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-مختصر رياض الصالحين.
-أدعية الشفاء من الأمراض وعلاج المحسود والاكتئاب النفسى والهم والغم من القرآن الكريم والسنة المطهرة.
-الأذكار من كلام سيد الأبرار ومقومات الأسرة السعيدة فى الإسلام.
-سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة ومقومات الأسرة السعيدة.
-المعجزات الخالدة وآيات النبوة المحمدية.
-قبس من سير الأنبياء والمرسلين.
-فقه الزواج والطلاق.
-حكم وأحكام فقه الفرائض (المواريث) من القرآن الكريم والسنة الشريفة.
-فقه الجنائز.
-فقه المعاملات.
-شخصية المرأة المسلمة (الجزء الأول).
-شخصية المرأة المسلمة (الجزء الثانى).
-دعاء لأمواتنا وأموات المسلمين من القرآن والسنة المطهرة.

 French Books

– L’Honoré Coran (Interpretation de quelques Versets).
– Marie (Sourate Maryam) (Interpretation de Versets de Sourate Maryam).
– AnNawawi Les Quarantes Hadiths.
– Riyad AsSalihine.
– La Vie du Prophète Mohammad (S.A.W).
– L’Islam  La Religion de Tous.
– L’Initiation A L’ Islam.
– Les Noms d’Allah.
– Les Piliers de l’Islam.
– Al-Tawhid (ou La foi en l’unicité de Dieu).
– Al-Zakat (ou L’Aumône légale).
– Al-Siyam (ou Le Jeûne).
– Al-Hadj (ou Le Pèlerinage).
– La Citadelle du Musulman (Rappels et Invocation selon Le Coran et La Sunnah).
– Le Christianisme. Origine et réalité.
– Petit Guide Illustré Pour Comprendre L’Islam.
– L’Islam face aux campagne de scepticisme.
And more

German Books

– Der edle Qur’an (Sure Die Eroffnung “Al-Fatihah” und Sure Die Kuh “Al-Baqara”).
– Maria (Sura Maryam) (Sura 19 des Heiligen Kur’ans).
– Kapital 30 des Heiligen Kur’ans.
– Vierzig Heilige Hadite.
– AnNawawi Vierzig Hadite.
– Das Glaubensbekenntnis des Islam.
– Die Schönsten Namen des Allah.
– Der Islam.
– Fragen zum Thema Islam.
– Islam für Kinder.
– Kosmische Verse im Qur’an.
– Ein kurzer illustrierter Wegweiser um den Islam zu verstehen.
 – Ein Tag mit dem Propheten.
 – Was die Bibel über Mohammad sagt?
 – Christus im Islam.
– Deutsche von Allah Geleitet.
And more

Spanish Books

– La Parte Treinta del Sagrado Coràn.
– Maria (Sura Mariam) (La Interpretación de Sura 19 del Sagrado Qur’an).
– Los cuarenta Hadices Nawawiyah.
– El Paso Hacia el Paraiso Dichos de Muhammad el Enviado de Dios.
– Los nombres más Hermosos de Al-lah.
– Qué es el Islam?
– Presentacion de la religion del Islam.
– Luces Sobre el Islam.
– Los Principios del Islam.
– La Creencia en la Unidad absoluta de Dios.
– La enseňanza de la oración.
– El Islam en la Enrucijada.
– Magnificas Joyas.
– Cristo en el Islam.
– Breve Guia Ilustrada para entender el Islam.
– La mujer en el islam y en el Judeocristianismo: Mito Realidad.
And more

Russian Books

– Surat Al-Fatihah and Part Thirty of The Holy Quran.
– AnNawawi’s Forty Hadiths.
– Islam. The religion of All.
– Islam. The religion of Truth.
– Principles of Islam.
– Monotheism.
– Islamic Belief from Qur’an and Sunnah.
– A General Acknowledgement of Islam (The Creed).
– Teaching How to pray.
– Fasting.
– Islamic Facts refuting the Allegations against Islam.
– The Life of Prophet Muhammad (S.A.W.).
– Muhammad (S.A.W.) in The Holy Bible.
– The Daily Prayers for The Muslim.
And more

Italian Books

– Islam La Religion di tutti.
– AnNawawi Quaranta hadith.
– Conoscere L’Islam.
– Vivere L’Islam.
– Una Breve Guida Ilustrata per comprendere l’Islam.
And more

Portuguese Books

– Tradução do sentido do Nobre Alcorão.
– Em nome de Deus o Clemente o Misericordioso.
– O Islam em foco.
– Introdução da Religião do Islã.
– O Islão – lódigo de Vida para os Muçulmanos.
And more

Brazilian Books

– Introdução geral da Religião do Islã.
– O ensino do oraçao.

 Dutch Books

– An-Nawawî Veertig Hadîs.
– Het Dagelijkse Leven Van de Profeet.
– De Salaah Van de Profeet.
– Waakt over uw Gebeden!
– De Positie van Jezus in de Islaam.
And more

Danish Books

– Islams Principper.
– Quránen og den moderne videnskab.
Indeværende Er Mohammad
OM ISLAM – 5 articles
And more

Norwegian Books

En_kort_illustrert_guide_til___forst__Islam
Jesus_en_profet_i_Islam
Du_spor_og_Koranen_svarer
Dette_er_Muhammad
– Introduksjon Til Islam.
– Islam. Religionen for Alle.
And more

Swedish Books

– Islams Principer.
– Jesus I Islam Enlight Bibeln.
– Islam Och Kristendom.
Kvinnan i islam
KORANEN OCH MODERN VETENSKAP
renamed_Bok Du frgar Koranen besvarar
40 Nawawi
Detta Är Er Mohammad
And more

Finnish Books

– Islam uskonto jota et enää voi sivuuttaa.
– Islamin rukouspas.
– Koraani ja nykytiede.
Muhammad: Kuka hän on?
And more

Polish Books

– Islam.
– Islam Religia przyszlosci.
Zrozumiec Islam i Muzulmanow
And more

Czech Books

– Islam Svĕtové náboženství.
And more

Hungarian Books

– A Negyven Hagyomány.
– Az Iszlám Alapelvei.
– Az Iszlám es a kereszténység.
And more

 Bulgarian Books

– The Daily Prayers for The Muslim.
And more

Gipsy Books

– Fatiha em o džuzu amme em leskoro iraniba ki Romani čhib.

Romanian Books

– În numele lui Allah Cel Milostiv si Îndurător.
And more

Greek Books

– Surah 19 (Maryam) of The Noble Qur’an
– Part Twenty nine and Part Thirty of The Holy Qur’an.
– Islam The Religion of All.
– Way of Life in Islam.
And more

Macedonian Books

– Part Thirty of The Holy Qur’an.

 Albanian Books

– Xhuzi i tridhjete nga Kur’an-i i madhërashëm.
– 40 Hadithe nga Imam AnNeveviu.
– Dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes.
– Mesazhi Islam fe për të Gjithë.
– Kitabut-Tevhid – libri I Tevhid (Monoteizmit).
– Besimi i Ehli Sunnetit.
– Rruga E Muslimanit.
– Si Ta Forcojmë Besimin?
– Pse Islami?
– Si Ta Forcojmë Besimin?
– Dëshiroj të pendohem por…?
– Udhëzues i mbi ilustruar Islamin.
 – Islami dhe Krishterimi.
And more

Bosnian (Serbian) Books

– Kur’an s Prevodom Preveo Besim Korkut (Džuz XXIX & Džuz XXX).
– Putevi Islama.
– U Vod U Islam.
– Tevhid I Širk.
– Skraćena verzija knjige Trijumf Istine.
– Načela Islama.
– Namaz U Islamu.
And more

Turkish Books

– Kur’ân-i Kerim – Ve Türkçe Açiklamali Meâli – Cüz 30.
– Kirk Hadîs – Imam Muhy’d-dîn-i-Nevivî.
– Kitap ve Sahih Sünnetten Islami Akide.

Chinese Books

– Surat Al-Fatihah and Surat Al-Baqarah in The Holy Qur’an.
– Part Twenty nine and Part Thirty of The Holy Qur’an.
– Principles of Islam.
– The Two Testimonies.
– Prayers (Salah).
– Zakah.
– Fasting.
– Hajj and Omrah.
– The religion of Truth.
– Islam. The religion of Future.
– The way of Life in Islam.
– A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam (Islam & Modern Science).

Japanese Books

– Principles of Islam.
– Teaching How to pray.
– A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam (Islam & Modern Science).

Korean Books

– Part Twenty nine and Part Thirty of The Holy Qur’an.
– What is Islam?
– How to become a Muslim?
– Moral Teachings of Islam.
– Jesus in the Qur’an.
– Islam and the Apostle.
– The way of Life in Islam.
And more

Tagalog Filipino Books

– Al-Fatihah At Juz-u Amma – At Ang Pagkasalin Ng Mga Kahulugan Nito Sa Wikang Pilipino (Tagalog).
– Ang Limang Haligi ng Islam (Kahalagahan at Paliwanag).
– Ang Taharah at Ang Salah.
– Ang Pag-Aayuno (As-Siyam).
– Ang Talambuhay ng Propeta.
– Si Muhammad sa Bibliya.
– Hesus Anak ni Maria Propeta Hindi Diyos.
– Ang Qur’an at Makabagong Siyensiya.
 – Ang mga Pamamaraan sa Pananatiling Matatag sa Relihiyon ni Allah.

Iranonian Filipino Books

– So Qur’an al Karim ago so kiya perma ana iron ko basa a iranon sa pilmpinas. (Part 30).

Maranawi Filipino Books

– Manga Taduntadumo Muslim ko Oman Gawi-i.

Thai Books

-Part Thirty of The Holy Quran.
-AnNawawi’s Forty Hadiths.
-The Correct Faith and what opposes it.
– Islamic Facts refuting the Allegations against Islam.

Vietnamese Books

– A Brief Guide about Woman’s issues in Islam.
– Principles of Islam and Belief.

Burmese Books

-Part Thirty of The Holy Quran.

Ruhanjese Books

-AnNawawi’s Forty Hadiths.

Cambodian Books

– Part Thirty of The Holy Qur’an.
– The Three Principles.

Tcham Books

– Introduction to Islam.

Indonesian Books

– Surat Al Fatihah Dan Juz’Amma.
– Tauhid Untuk Tingkat Pemula Dan Lajutan.
– Tuntunan Thaharah dan Shalat.
– Beberapa Nasehat Untuk Keluarga Muslim.
And more

Malay Books

– Perbandingan Aqidah. Islam & Kristen Menurut AlQur’an & Bibel.
– Introduction to Islam.

Eugurian Books

– Part Thirty of The Holy Quran.
– Christianity.

Kazakh Books

-Part Twenty nine and Part Thirty of The Holy Qur’an.

Uzbek Books

-A Brief on Islamic Faith.

Turkmen Books

-A Brief on Islamic Faith.

Azerbaijani Books

– Peyğəmbərlərimiz Deyi ki…

Owarian Books

– The Daily Prayers for The Muslim.

Tatar Books

– Teaching How to pray.
– The Daily Prayers for The Muslim.

Urdu Books

كلمۀ شهادت مفهوم.
الجزء الثلاثون من القرآن الكريم.

Kashmiri Books

الجزء الثلاثون من القرآن الكريم.

Bengali Books

– Teaching How to pray.
– The Life of Prophet Muhammad (S.A.W.).

Sinhalese Books

– Take your faith from Kitab and Sunnah.
– The meaning of “There is no god but Allah”.
– Qur’an and modern Science.

Hindi Books

– Muhammad (Pbuh).
And more

Telco Books

– Islamic Etiquettes.
– A brief about the Life of Prophet Muhammad (S.A.W.).

Malabar (Malayalm) Books

– What is Islam?
– Pillars of Islam and Belief.
– Islam.

Tamil Books

– Part Thirty of The Holy Quran.
– AnNawawi’s Forty Hadiths.
– Unifying Allah.

Nepali Books

– The Three Principles.
– What is Islam?

Swahili books

– Hisn Al-Muslim (Kinga Ya Muislamu Katika Nyiradi Za Qur-ani Na Hadithi Za Mtume).
– Katika Kuufahamu Uislamu.

Ugandan books

– Obubaka eri Abalamazi B’ennyumba ya Allah Ka-ba.

Somali Books

-Quraanka Kariimka (Juz’29 – Juz’30).

Ethiopian Books

-Principles of Faith.

Hausa books

– Alkur’āni Mai Girma – Da Kuma Tarjaman Ma’anõninsa Zuwa Ga Harshen Hausa.
– Matanin Hadisai Arabian Nanawwi.

Yoruba Books

– Pelu Itumo re ni ede Yoruba.

Onko (Bambara) Books

– Part Thirty of The Holy Quran.

Zulu Books

– I Kur’an Eyingcwele – Incazelo yama vesi Akhethiwe Ngesi Zulu.
– Yini ubu Islam?
– Ekuqondeni Inkolo Yobu Islam.
– Ubhaqa.
– Loko okushiwo Ibhayibheli ugo Muhammad (Ukuthula makube huge).

Africans books

– Welkom na Islaam.

Comorian Books

.- Introduction to Islam.

Madagascar Books

– Introduction to Islam.

Chichewa Books

– Introduction to Islam.

There are many books and languages under printing
Coming Soon ( Insha Allah )

    Finally, we hope to hear good news from you and be sure to constantly keep in touch with us.  We welcome any questions that you may have. May Allah help you and show you the true way, and reward you with the greatest merit.
     
                Waiting for your letter with our best wishes.

www.islamic-invitation.com (Only for downloading books)
Thanks:”Muslim Caller” <ahmedaasam@yahoo.com>


Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: