புறப்படு நீயும் இஸ்லாத்தை நோக்கி!

kdpjid njhl;lhy; jPl;L> cyfpy; ve;j ehl;bYk; ,y;yhj Vd; ,Uz;l fz;lnkd;W $wg;gLfpw Mg;gphpf;fh fz;lj;jpy; $l ,y;yhj mehfhPfkhd nraypJ. cyfj;jpd; gy ehLfspy; ,d;Wk; epwNtw;Wik – ,d Ntw;Wik nkhop Ntw;Wik Mjpf;fg; Nghl;b ,Uf;fj;jhd; nra;fpwJ. Mdhy; kdpjid njhl;lhy; jPl;L vd;w nfhLik ,e;jpahitj; jtpu cyfpy; NtW ve;j ehl;bYk; ,y;iy vd;w frg;ghd cz;ikia ePq;fs; xj;Jf;nfhs;tPh;fs; vd;W ehd; ek;GfpNwd;.

மேலும்…..

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: