அன்புள்ள அம்மா!

gj;J khjq;fs; Rke;jpUe;J vd;idg; ngw;w vd; md;id vd; capiuNa tplTk; md;gpw;FhpatH. mtH vd; fz; vjphpNyNa nfhOe;J tpl;nlhpAk; euf neUg;gpy; tPo;e;J Ntjidg; gLtijf;fhz ehd; xU NghJk; rfpf;f khl;Nld;. me;j gaq;fu NtjidapypUe;J vd; md;Ng cUthd md;idia kPl;nlLg;gJjhd; vd; xNu vz;zk;!.mk;kh! ePq;fs; ,g;nghJ gpd;gw;Wk; kjk; cq;fis eufj;jpw;Fj;jhd; ,Oj;Jr; nry;Yk;. mij ,d;DNk ePq;fs; tpsq;fpf; nfhs;shJ ,Ug;gJ Jujp\;lNk

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: